چهارشنبه, 4 مهر 1397


تلفنخانه شهرداری                                    
                              33130005-9

دفتر شهردار
33130005-9
شماره دفتر:  5-103
 حراست 33123202

 روابط عمومی
 33130005-9
شماره واحد:107
DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0