مشخصات عمومی
آگهی مزایده عمومی کمپینگ
95/9
مزايده
امور حقوقی و قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مزایده عمومی

شهرداری بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 173 مورخ 95/8/23 شورای محترم اسلامی شهر، کمپینگ خلیج فارس واقع در خیابان خلیج فارس را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی (کتبی) به شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از کسانی که مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نماید.

ردیف

                موضوع مزایده

مبلغ پایه

مبلغ تضمین

مدت اجاره

1

اجاره کمپینگ خلیج فارس به آدرس خیابان خلیج فارس (روبه روی هتل خلیج فارس)

2000/000/000ریال

150/000/000 ریال

یک سال

 

  1. مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه از تاریخ افتتاح می باشد.
  2. تضمین شرکت در مزایده که بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول  فوق که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا اسناد خزانه و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندر گناوه.

3. تمام اسناد مزایده باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

4. مهلت خرید اسناد:  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/12/1 می باشد.

5. مهلت و محل قبول پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ95/12/4 دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی(ره) می باشد.

6. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت15روز چهارشنبه مورخ95/12/4 می باشد.

7. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

8. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

9. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

10. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها بترتیب ضبط خواهد شد.

11. به پیشنهادات فاقد سپرده، فاقد گواهی تائید صلاحیت، فاقد مدارک ثبت شرکت، مخدوش، مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

12. متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت اسناد و مدارک و سوابق شرکت و مدارک شناسایی افراد حقیقی و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته و بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.

نوبت اول: پنج شنبه 95/11/14

نوبت دوم: پنج شنبه 95/11/21 

قوانین
1395/11/16
1395/11/16
1395/11/16
1395/11/16
1395/11/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.0.5.0
V6.0.5.0