پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندتلفنخانه شهرداری                                    
                              33130005-9

دفتر شهردار
33130005-9
شماره دفتر:  5-103
 حراست 33123202

 روابط عمومی
 33130005-9
شماره واحد:107
V5.0.4.0