مشخصات عمومی
آگهی مناقصه عمومی
5/95
مناقصه یک مرحله ای
امور حقوقی و قراردادها
مرحله تحويل اسناد
     

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 173 مورخ 95/8/23 شورای محترم اسلامی شهر پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.لذا از کسانی که مایل به شرکت در مناقصه هستند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نماید.

ردیف

                موضوع مناقصه

     برآورد اولیه

مبلغ تضمین

مدت اجرا

1

بهسازی و جداره سازی بلوار بندر

2/622/448/680 ریال

132/000/000 ریال

2 ماه

2

رفع نواقص و اصلاح سنگ فرش و سنگ جدول خیابان ساحلی و اطراف چمن مصنوعی خیابان ارشاد و عبدامام

3/986/015/580 ریال

200/000/000 ریال

2 ماه

 

  1. مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه از تاریخ افتتاح حساب می باشد.
  2. تضمین شرکت در مناقصه که بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول  فوق و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندر گناوه.
  3. ب) ضمانتنامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

3. تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

4. مهلت دریافت اسناد:  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/10/7 می باشد.

5. مهلت و محل تحویل اسناد:  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ95/10/15  دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی(ره) می باشد.

6. تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت16روز چهارشنبه مورخ95/10/15 می باشد.

7. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

9. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

10. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها بترتیب ضبط خواهد شد.

11. به پیشنهادات فاقد سپرده، فاقد گواهی تائید صلاحیت، فاقد مدارک ثبت شرکت، مخدوش، مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

12. متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت اسناد و مدارک و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته و بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.

13. مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.

نوبت اول: 95/9/24

نوبت دوم:95/10/1

 

امور حقوقی و قراردادهای شهرداری گناوه

 

 

قوانین
1395/09/24
1395/10/07
1395/10/15
1395/10/15
1395/10/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
6.1.7.0
V6.1.7.0