مصوبات شورای اسلامی شهر گناوه

1. اختصاص مبلغ 3/000/000 ریال معادل 300/000 تومان از بودجه فرهنگی شورا جهت برگزاری جشن میلاد کوثر، مطرح و موافقت شد.
2. مصوب گردید شورای شهر از بودجه فرهنگی خود در سال 94 بجای کمک های نقدی به باشگاه ها و هیئات های ورزشی این بودجه را در تقویت و ترویج ورزش همگانی هزینه نماید.
3. نامه شماره 94/14829 مورخ 93/12/27 شهرداری، موضوع اصلاحیه / متمم بودجه سال 93، پس از بررسی توسط کمیسیون مربوطه، مطرح و به تصویب رسید.
4. نامه شماره 94/1721 مورخ 94/2/15 شهرداری، موضوع تفریغ بودجه سال 93 مطرح، پس از بررسی و تبادل نظر فراوان مورد موافقت قرار گرفت.
5. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/1624 مورخ 94/2/14 با موضوع مدیریت آرامستان بهشت الرضا با توجه به اینکه قرارداد پیمانکار مربوطه به پایان رسیده ،در جلسه شورا مطرح و پس از بررسی با واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق مزایده قانونی مورد موافقت قرار گرفت.
6. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/657 مورخ 94/1/24 در رابطه با واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری در خیابان جماران از طریق برگزاری مزایده حضوری، مطرح و به تصویب رسید.
7. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/843 مورخ 94/1/29 مبنی بر تخفیف عوارض شهرداری برای معلمین محترم بمناسبت روز معلم بمدت یکماه مطرح، با اعمال 30% تخفیف از 12 اردیبهشت لغایت 12 خرداد موافقت شد.
8. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/2457 مورخ 94/3/3 جهت حمایت از مدال آوران ورزش شهرستان و ایجاد انگیزه در بین جوانان و قهرمانان به شرح ذیل امتیازات و تخفیفات ویژه ای مصوب گردید.
_ قهرمانی المپیک و پاراالمپیک و کسب مدال طلا 60% تخفیف، نایب قهرمان 80% تخفیف و مقام سوم 60% تخفیف عوارض
_ قهرمانی در مسابقات آسیایی و کسب مدال طلا 60% تخفیف، نایب قهرمان 50% تخفیف و مقام سوم 40% تخفیف عوارض
_ کسب مقام قهرمانی کشوری، مقام اول 50% تخفیف، مقام دوم 40% تخفیف و مقام سوم 30% تخفیف عوارض
_ رشته های تیمی(گروهی) صعود از لیگ استان به کشور(دسته 3) 20% تخفیف، از(دسته 3 به دسته 2) 30% تخفیف عوارض
_ از (دسته 2 به دسته 1) 40% تخفیف، از (دسته 1 به لیگ برتر) 50% تخفیف عوارض
مصوبه فوق مربوط به قهرمانی است و مشمول مسابقات انتخابی نمی گردد. عوارض مذکور به ازای هر بار قهرمانی تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی و پروانه کسب مطابق الگوی مصرف به تصویب رسید.
9. نامه درخواستی به شماره 1/100/38 مورخ 94/2/15 شرکت پویان مهر سحر فارس مبنی بر تخفیف در پرداخت اجاره بهاء به شهرداری مطرح و مخالفت شد.
10. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 93/13305 مورخ 93/12/5 موضوع تقاضای خانم لامعه جمالی مبنی بر خرید مقدار 67 متر مربع مازاد بر گذر واقع در بافت جدید، مطرح و موافقت شد.
11. نامه درخواستی به شماره 3000/3 مورخ 94/3/16 شرکت تعاونی تاکسیرانی گناوه با موضوع افزایش نرخ تاکسیرانی شهر در سال 94 مطرح و مخالفت شد.
12. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره94/14323 مورخ 93/12/20 موضوع درخواست کیوسک عریضه نویسی مربوط به آقای مسعود شهابی مطرح و مخالفت شد.
13. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/3536 مورخ 94/3/30 موضوع درخواست بکارگیری نیرو مطرح و با توجه به تعدد نیروهای خدماتی مخالفت شد.
14. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/3633 مورخ 94/4/2 موضوع درخواست صدور مجوز 5 دستگاه تاکسی درون شهری بانوان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
15. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/3419 مورخ 94/3/26 موضوع تامین نیروی انسانی واحد خدمات شهری از طریق برگزاری مناقصه عمومی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
16. نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/3421 مورخ 94/3/26 موضوع استقرار یک دستگاه ترامبولین از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان فقط در پارک خور فاز 3 مورد موافقت قرار گرفت.
17. نامه پیشنهادی به شماره 94/3620 مورخ 94/4/2 موضوع واگذاری امور صدور، توزیع، پیگیری و وصول عوارض سالیانه شهرداری به بخش خصوصی مطرح و از طریق برگزاری مناقصه محدود مورد موافقت قرار گرفت.
18.نامه پیشنهادی شهرداری به شماره 94/684 مورخ 94/1/24 موضوع اجرای طراحی کمپینگ گردشگری مطرح و از طریق مناقصه محدود مورد موافقت قرار گرفت.6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0